Lab Organization

Lab Directors:

             Direcotr: Prof. Yayu Wang

              Associate Director: Prof. Kaili Jiang

              Associate Director: Prof. Jian Wu

              Associate Director: Prof. Li You

              Associate Director: Prof. Guangming Zhang

 

Lab General Office:

             Financial Executive: Weihua Zhang

            Director: Jun Ren

          Secretary: Jingsi Wang, Ying Cui, Weihua Zhang, Feinan Zhou,Congrong Qiu